Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Advocatenkantoor Scheele

 

 1. Advocatenkantoor Scheele BV is de handelsnaam van mr drs R.F.P. Scheele, die als Besloten Vennootschap de praktijk van advocaat uitoefent, een en ander in de meest ruime zin.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, ook op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.
 3. Niet alleen Advocatenkantoor Scheele , maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 4. Alle opdrachten van cliënten beschouwt Advocatenkantoor Scheele als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het uitdrukkelijk en/of stilzwijgend bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7: 404 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt door de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
 5. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Advocatenkantoor Scheele afgesloten beroepsaansprakelijkheid aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Advocatenkantoor Scheele in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook nalatenschap begrepen.

  Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Advocatenkantoor Scheele aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door het Advocatenkantoor Scheele afgesloten beroepsaansprakelijkheid aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Advocatenkantoor Scheele in verband met die verzekering draagt.

 6. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van derden niet aansprakelijk.
   
 7. De tarieven van Advocatenkantoor Scheele worden jaarlijks geïndexeerd. Betalingen van declaraties van Advocatenkantoor Scheele dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien Advocatenkantoor Scheele invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten van deze maatregelen - met een minimum van 15% van het opstaande saldo - voor de rekening van de cliënt.
 8. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van Advocatenkantoor Scheele gestelde bank- en/of girorekening dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de cliënt.
 9. Op de rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Scheele en haar cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn.
 10. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, kunnen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dit reglement voorziet in arbitrage, met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak bij wege van bindend advies gekozen kan worden. Deswege verzocht, zal Advocatenkantoor Scheele over beide regelingen de nodige informatie aan de opdrachtgever verschaffen.